I stała obsługa firm

Art. 237 11 § 2 Kodeksu pracy stanowi iż, pracodawca - w przypadku braku kompetentnych pracowników - może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

Departament Warunków Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (pismo nr DWP-I-053-560-ZR/06)
(...) Powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy (podobnie jak możliwość powierzenia wykonywania zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy) powinno dotyczyć pracodawcy zatrudniającego do 100 pracowników. Art. 237 § 2 k.p. nie powinien być bowiem rozpatrywany w oderwaniu od § 1 tego artykułu. Przepis ten nakłada na zatrudniających powyżej 100 pracowników wyraźny obowiązek tworzenia służby bhp, uzależniając jednocześnie powierzenie wykonywania jej zadań (na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia) od mniejszej liczby zatrudnionych w zakładzie pracowników - nie więcej niż 100. Oczywiście obowiązek utworzenia służby bhp powinien być realizowany także zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Jego przepisy uszczegóławiają regulacje zawarte w kodeksie pracy, przyjmując, że przy tworzeniu służby bhp podstawowym kryterium jest liczba zatrudnionych pracowników (...).

Powierzając nam wykonywanie zadań służby bhp gwarantujemy ich rzetelną realizację i spełnianie przez Państwa Firmę wszystkich wymagań prawnych w tym zakresie.

W ramach stałej obsługi zapewniamy m.in.:
przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bhp,
udział w dokonaniu oceny i udokumentowaniu ryzyka zawodowego,
udział w postępowaniu powypadkowym oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji,
ocenę maszyn i urządzeń w zakresie spełniania minimalnych wymagań dotyczących bhp,
przeprowadzanie systematycznych kontroli stanu bhp,
sporządzanie okresowych analiz stanu bhp,
pomoc w sporządzaniu instrukcji bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,
udział w ustalaniu regulaminu pracy oraz wewnętrznych zarządzeń dotyczących bhp,
doradztwo we wszystkich przedsięwzięciach, mających jakikolwiek związek z bezpieczeństwem pracy.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt pod nr tel. 512 097 385 lub adresem biuro@bhpniwa.pl