I najczęściej zadawane pytania

1. Kiedy pracownik powinien przejść szkolenie wstępne w dziedzinie bhp?

Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy) powinno zostać przeprowadzone przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy.

2. Kto przeprowadza szkolenie wstępne?

Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności, zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

3. Czy pracodawca ma obowiązek odbyć szkolenie w dziedzinie bhp?

Tak. Art. 2373 § 21 k.p. stanowi iż, pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

4. W jakich odstępach czasu pracownicy powinni przechodzić szkolenia okresowe?

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.

Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami oraz pracowników inżynieryjno-technicznych, powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Pierwsze szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na pozostałych stanowiskach w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

5. Czy przeprowadzicie szkolenie bhp w siedzibie klienta nawet dla jednego pracownika?

Tak, na życzenie klienta przeprowadzimy szkolenie w jego siedzibie nawet dla jednego pracownika.

6. Czy istnieje obowiązek oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy?

Tak, zgodnie z art. 226 k.p. pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, a także informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

7. Czy specjalista ds. BHP Biura Doradztwa i Usług BHP NIWA może przejąć stałą obsługę firmy, w której sprawy bhp są mocno zaniedbane?

Tak, podejmiemy się wykonywania zadań służby bhp w każdej firmie a zaniedbania doprowadzimy do należytego porządku.

8. Jak rozpocząć stałą współpracę ze specjalistą ds. BHP Biura Doradztwa i Usług BHP NIWA?

Aby rozpocząć współpracę prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu uzgodnienia szczegółowych warunków współpracy oraz podpisania umowy.

9. Jakie mogą być konsekwencje nieprzestrzegania przepisów i zasad bhp przez pracodawcę i inne osoby kierujące pracownikami?

Zgodnie z art. 283 § 1 k.p. kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierujący pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Art. 220. § 1. k.k. stanowi iż, kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

W celu uzyskania odpowiedzi na inne pytania prosimy o kontakt pod nr tel. 512 097 385 lub adresem biuro@bhpniwa.pl